KONTAKT
KONTAKT

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO FWIP.COM

Niniejsze Warunki regulują

korzystanie z tej Aplikacji oraz
wszelkie inne powiązane umowy lub stosunki prawne z Właścicielem

w sposób prawnie wiążący. Wyrazy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w odpowiedniej, dedykowanej części niniejszego dokumentu.


Użytkownik jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem. 


Niniejsza Aplikacja jest dostarczana przez:

Vi Healthy Living Ltd. działającą pod nazwą fwip

31 Clanricarde Gardens

Ground Floor

London

W2 4JL


E-mail kontaktowy właściciela: info@fwip.com

"Niniejsza Aplikacja" oznacza

niniejszą stronę internetową, w tym jej subdomeny oraz wszelkie inne strony internetowe, za pośrednictwem których Właściciel udostępnia swoją Usługę,

Usługę,

wszelkie aplikacje, pliki próbek i treści, kody źródłowe, skrypty, zestawy instrukcji lub oprogramowanie wchodzące w skład Usługi, jak również wszelką związaną z nimi dokumentację.


WARUNKI KORZYSTANIA 

O ile nie określono inaczej, warunki korzystania wyszczególnione w tej sekcji mają ogólne zastosowanie podczas korzystania z Aplikacji.

W określonych przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki użytkowania lub dostępu i wówczas są one dodatkowo wyszczególnione w niniejszym dokumencie.

Korzystając z tej Aplikacji, Użytkownicy potwierdzają, że spełniają następujące wymagania:

Nie ma ograniczeń dla Użytkowników w zakresie bycia Konsumentami lub Użytkownikami Biznesowymi;REJESTRACJA KONTA

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu poprzez rejestrację lub założenie konta Użytkownika, podając wszystkie wymagane dane lub informacje w sposób kompletny i zgodny z prawdą.

Użytkownicy mogą również korzystać z Serwisu bez rejestracji lub zakładania konta Użytkownika, jednak wówczas może to spowodować ograniczoną dostępność pewnych cech lub funkcji.


Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swoich danych logowania. Z tego powodu Użytkownicy są również zobowiązani do wybierania haseł, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa dozwolone w tej Aplikacji.

Rejestrując się, Użytkownicy zgadzają się ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności, które będą wykonywane pod ich nazwą użytkownika i hasłem.

Użytkownicy są zobowiązani do natychmiastowego i jednoznacznego poinformowania Właściciela poprzez dane kontaktowe wskazane w niniejszym dokumencie, jeżeli uważają, że ich dane osobowe, w tym między innymi konto użytkownika, dane dostępowe lub dane osobowe, zostały naruszone, bezprawnie ujawnione lub skradzione.


Zamknięcie konta

Użytkownicy mogą w każdej chwili zamknąć swoje konto i zaprzestać korzystania z Usługi w następujący sposób:

Bezpośrednio kontaktując się z Właścicielem za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.


Zawieszenie i usunięcie konta

Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub usunięcia w dowolnym czasie i bez uprzedzenia tych kont Użytkowników, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.


Zawieszenie lub usunięcie kont Użytkowników nie uprawnia Użytkowników do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub zwrot kosztów.


Zawieszenie lub usunięcie konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia stosownych opłat lub cen.


ZAWARTOŚĆ TEJ APLIKACJI

O ile nie jest to inaczej określone lub wyraźnie widoczne, wszystkie treści dostępne w tej Aplikacji są własnością lub są dostarczane przez Właściciela bądź jego licencjodawców.


Właściciel dokłada wszelkich starań, aby treści udostępniane w tej Aplikacji nie naruszały żadnych obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Jednakże osiągnięcie takiego rezultatu może nie zawsze być możliwe.


W takich przypadkach, bez uszczerbku dla prawnych prerogatyw Użytkowników w zakresie egzekwowania ich praw, Użytkownicy proszeni są o zgłaszanie relewantnych reklamacji najlepiej za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.


Prawa dotyczące treści zawartych w tej Aplikacji - wszystkie prawa zastrzeżone

Właściciel posiada i zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich wskazanych treści.

Użytkownikom nie wolno zatem wykorzystywać tych treści w sposób, który nie jest konieczny lub sugerowany do prawidłowego korzystania z Usługi.


DOSTĘP DO ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH

Za pośrednictwem tej Aplikacji Użytkownicy mogą mieć dostęp do zewnętrznych zasobów dostarczanych przez osoby trzecie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Właściciel nie ma kontroli nad takimi zasobami i dlatego nie jest odpowiedzialny za ich treść i dostępność.


Warunki dotyczące zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, w tym warunki dotyczące ewentualnego przyznania praw do treści, wynikają z warunków każdej z tych osób trzecich lub, w przypadku ich braku, z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

Z niniejszej Aplikacji i Usługi można korzystać wyłącznie w zakresie, w jakim są one przewidziane, zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem.


Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zagwarantowanie, że korzystanie przez nich z tej Aplikacji i/lub Usługi nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub praw osób trzecich.


W związku z tym Właściciel zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, w tym poprzez odmówienie Użytkownikom dostępu do tej Aplikacji lub Usługi, wypowiedzenie umów, zgłoszenie wszelkich wykroczeń dokonanych za pośrednictwem tej Aplikacji lub Usługi właściwym organom - takim jak organy sądowe lub administracyjne - w każdym przypadku, gdy Użytkownicy angażują się lub są podejrzewani o angażowanie się w którekolwiek z następujących działań:

naruszenie przepisów prawa, regulacji i/lub niniejszych Warunków;

naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich;

znaczne ograniczenie uzasadnionych interesów Właściciela;

znieważenie Właściciela lub osób trzecich.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYRÓWNANIE STRAT

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Właściciela i jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, agentów, współpracowników, partnerów i pracowników od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania - w tym między innymi kosztów obsługi prawnej - zgłoszone przez osoby trzecie w związku z zawinionym korzystaniem lub połączeniem z Serwisem, naruszeniem niniejszych Warunków, naruszeniem praw osób trzecich lub przepisów ustawowych przez Użytkownika lub jego podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, agentów, współpracowników, partnerów i pracowników, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.


Ograniczenie odpowiedzialności

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej i nie naruszono obowiązujących ustawowych przepisów o odpowiedzialności za produkt, Użytkownikom nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Właściciela (lub osoby fizycznej bądź prawnej działającej w jego imieniu).

Nie dotyczy to szkód na życiu, zdrowiu lub nietykalności cielesnej, szkód wynikających z naruszenia istotnych obowiązków umownych, takich jak obowiązek ściśle niezbędny do osiągnięcia celu umowy, i/lub szkód wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, o ile Aplikacja była odpowiednio i prawidłowo używana przez Użytkownika.

O ile szkody nie zostały wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub nie wpływają na życie, zdrowie lub nietykalność cielesną, Właściciel ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie typowych i możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy szkód.PRZEPISY WSPÓLNE

ZRZECZENIE SIĘ PRAW LUB POSTANOWIEŃ

Zaniechanie przez Właściciela dochodzenia jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Żadne zrzeczenie się nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia.


PRZERWA W ŚWIADCZENIU USŁUG

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Usługi w celu konserwacji, aktualizacji systemu lub wprowadzenia jakichkolwiek innych zmian, informując o tym odpowiednio Użytkowników.


W granicach prawa Właściciel może również podjąć decyzję o zawieszeniu lub całkowitym zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Właściciel będzie współpracował z Użytkownikami, aby umożliwić im usunięcie Danych Osobowych lub informacji zgodnie z obowiązującym prawem.


Ponadto, Usługa może być niedostępna z przyczyn pozostających poza rozsądną kontrolą Właściciela, takich jak "siła wyższa" (np. strajki, awarie infrastruktury lub przerwy w dostawie prądu itp.)


ODSPRZEDAŻ USŁUG

Użytkownikom nie wolno reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części tej Aplikacji i jej Usługi bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, udzielonej bezpośrednio lub za pośrednictwem legalnego programu odsprzedaży.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu swoich Danych Osobowych, Użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności niniejszej Aplikacji.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Z zastrzeżeniem bardziej szczegółowych postanowień niniejszych Warunków, wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i prawa do wzorów przemysłowych związane z niniejszą Aplikacją stanowią wyłączną własność Właściciela lub jego licencjodawców i podlegają ochronie przyznanej przez obowiązujące przepisy prawa lub traktaty międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej.


Wszystkie znaki towarowe - nominalne lub graficzne - oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, ilustracje, obrazy lub loga pojawiające się w związku z Aplikacją są i pozostają wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawców i podlegają ochronie przyznanej przez obowiązujące przepisy prawa lub umowy międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej.


ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili poprawek do niniejszych Warunków lub ich modyfikacji w inny sposób. W takich przypadkach Właściciel odpowiednio poinformuje Użytkownika o wprowadzonych zmianach.


Takie zmiany będą miały wpływ na stosunki z Użytkownikiem tylko w przyszłych okresach.

Dalsze korzystanie z serwisu będzie oznaczało akceptację zmienionych Warunków przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie chce być związany zmianami, musi zaniechać korzystania z serwisu. Brak akceptacji zmienionych Warunków może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron.

Przed zaakceptowaniem przez Użytkownika zmienionych warunków Umowy obowiązują poprzednie warunki. Użytkownik może uzyskać każdą wcześniejszą wersję od Właściciela.

Jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, Właściciel określi datę wejścia w życie zmienionych Warunków.


CESJA UMOWY

Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbycia w drodze nowacji lub powierzenia podwykonawcom wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Użytkownika. Postanowienia dotyczące zmian niniejszych Warunków obowiązują odpowiednio.


Użytkownicy nie mogą w żaden sposób cedować lub przenosić swoich praw bądź obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Właściciela.


KONTAKT

Wszelka korespondencja związana z korzystaniem z niniejszej Aplikacji powinna być kierowana na adresy zgodne z danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane lub stanie się nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień, które pozostaną w pełnej mocy.

Użytkownicy z USA

Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie przedmiotem interpretacji, wykładni i przeformułowania w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne, aby uczynić je ważnym, wykonalnym i zgodnym z jego pierwotną intencją. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikami a Właścicielem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie inne porozumienia, w tym między innymi wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu. Niniejsze Warunki będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownicy z obszaru Unii Europejskiej

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie lub zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, strony dołożą wszelkich starań, aby w sposób polubowny znaleźć porozumienie w sprawie wypracowania ważnych i wykonalnych postanowień, zastępując w ten sposób części nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne.

W przypadku niemożności osiągnięcia tego celu, nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione przez obowiązujące przepisy prawa, o ile jest to dozwolone lub określone przez obowiązujące ustawodawstwo.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, nieważność, bezskuteczność lub niemożność wykonania określonego postanowienia niniejszych Warunków nie unieważnia całej Umowy, chyba że wyłączone postanowienia są istotne dla Umowy lub mają takie znaczenie, że strony nie zawarłyby umowy, gdyby wiedziały, że dane postanowienie nie będzie ważne, lub w przypadkach, gdy pozostałe postanowienia przekładałyby się na niedopuszczalne utrudnienia dla którejkolwiek ze stron.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki podlegają prawu właściwemu dla miejsca siedziby Właściciela, ujawnionemu w odpowiedniej części niniejszego dokumentu, bez względu na zasady kolizji praw.

Wyjątek dla Konsumentów z obszaru Unii Europejskiej

Niezależnie jednak od powyższego, jeżeli Użytkownik kwalifikuje się jako Konsument europejski i ma miejsce zamieszkania w kraju, w którym prawo przewiduje wyższe standardy ochrony konsumentów, to te wyższe standardy mają pierwszeństwo.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDÓW

Wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych należy do sądów właściwych dla miejsca siedziby Właściciela, jak podano we właściwym fragmencie niniejszego dokumentu.

Wyjątek dla Konsumentów z obszaru Unii Europejskiej

Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy kwalifikują się jako Konsumenci europejscy, ani Konsumentów z siedzibą w Szwajcarii, Norwegii lub Islandii.

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Ta Aplikacja (lub niniejsza Aplikacja)

Właściwość, która umożliwia świadczenie Usługi.

Umowa

Każdy prawnie wiążący lub umowny stosunek pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, regulowany przez niniejsze Warunki.

Użytkownik Biznesowy

Każdy Użytkownik, który nie kwalifikuje się jako Konsument.

Europejski (lub Europa)

Dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik jest fizycznie obecny lub ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od narodowości.

Właściciel (lub My)

Oznacza osobę (osoby) fizyczną (fizyczne) lub prawną (prawne), która udostępnia (udostępniają) Aplikację i/lub Usługę Użytkownikom.

Usługa

Usługa świadczona przez Aplikację, opisana w niniejszych Warunkach i w ramach niniejszej Aplikacji.

Warunki

Wszystkie postanowienia dotyczące korzystania z tej Aplikacji i/lub Usługi opisane w niniejszym dokumencie, łącznie z wszelkimi innymi powiązanymi dokumentami lub umowami, podlegające okresowej aktualizacji.

Użytkownik (lub Państwo)

Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z tej Aplikacji.

Konsument

Każdy Użytkownik kwalifikujący się jako osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do towarów lub usług na użytek własny lub, bardziej ogólnie, działa w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową.

Ostatnia aktualizacja: 07 lutego 2023 r.

iubenda udostępnia te treści i gromadzi jedynie te Dane Osobowe, które są niezbędne do ich udostępnienia.