KONTAKT
KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY FWIP.COM

Niniejsza Aplikacja gromadzi pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników. Niniejszy dokument można wydrukować w celach informacyjnych, korzystając z polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.


PODSUMOWANIE POLITYKI

DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH I PRZY WYKORZYSTANIU NASTĘPUJĄCYCH USŁUG:

REKLAMA

ADDTHIS
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, uniwersalny unikalny identyfikator Użytkownika (UUID), Dane użytkowe

ANALITYKA

ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE ANALYTICS I FACEBOOK ADS (PIKSEL FACEBOOKA)
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe 
FACEBOOK ANALYTICS DLA APLIKACJI
Dane Osobowe: Dane użytkowe, różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu
RAPORTY GOOGLE ANALYTICS O DEMOGRAFII I ZAINTERESOWANIACH
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (np. Google Advertiser ID lub IDFA)
FUNKCJE RAPORTOWANIA REKLAMOWEGO GOOGLE ANALYTICS
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA), różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi
ŚLEDZENIE KONWERSJI LINKEDIN (LINKEDIN INSIGHT TAG)
Dane Osobowe: informacje o urządzeniu, Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe
GOOGLE ANALYTICS 4
Dane Osobowe: informacje o przeglądarce, miasto, informacje o urządzeniu, szerokość geograficzna (miasta), długość geograficzna (miasta), liczba Użytkowników, statystyki sesji, Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe
MENEDŻER WYDARZEŃ META
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe

MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY

SENTRY
Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu
BUGSNAG
Dane Osobowe: informacje o aplikacji, kraj, data urodzenia, informacje o urządzeniu, logi urządzenia, adres e-mail, imię, płeć, położenie geograficzne, nazwisko, numer telefonu, adres fizyczny, zrzuty ekranu, Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe, nazwa Użytkownika, różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu

INTERAKCJA Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI I PLATFORMAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

PRZYCISK LINKEDIN I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE, PRZYCISK TWITTER TWEET I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE ORAZ PRZYCISK FACEBOOK LIKE I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów oraz Dane użytkowe

INTERAKCJE OPARTE NA LOKALIZACJI

NIECIĄGŁA GEOLOKALIZACJA
Dane Osobowe: położenie geograficzne

USŁUGI ZWIĄZANE Z PLATFORMĄ I HOSTINGIEM

WEBFLOW
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe, różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu
SHOPIFY
Dane Osobowe: adres rozliczeniowy, informacje o urządzeniu, adres e-mail, imię, nazwisko, informacje o płatności, numer telefonu, adres dostawy, Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe

REMARKETING I TARGETOWANIE BEHAWIORALNE

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Dane Osobowe: adres e-mail, Dane dotyczące trackerów
REMARKETING FACEBOOK, REMARKETING GOOGLE ADS I RETARGETING WITRYNY LINKEDIN
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe

OCHRONA PRZED SPAMEM

GOOGLE RECAPTCHA
Dane Osobowe: odpowiedzi na pytania, kliknięcia, zdarzenia związane z naciśnięciem klawiszy, zdarzenia związane z czujnikami ruchu, ruchy myszy, pozycja przewijania, zdarzenia związane z dotykiem, Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe

ZARZĄDZANIE TAGAMI

GOOGLE TAG MANAGER
Dane Osobowe: Dane użytkowe

OPTYMALIZACJA I DYSTRYBUCJA RUCHU

CLOUDFLARE
Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu

INFORMACJE O REZYGNACJI Z REKLAMY OPARTEJ NA ZAINTERESOWANIACH

Oprócz skorzystania z funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z usług wymienionych w niniejszym dokumencie, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak dokonać ogólnej rezygnacji z reklamy opartej na zainteresowaniach w dedykowanej sekcji polityki cookies niniejszej witryny.

DANE KONTAKTOWE

WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Vi Healthy Living Ltd. działająca pod nazwą fwip
31 Clanricarde Gardens
Ground Floor
Londyn
W2 4JL
E-mail kontaktowy Właściciela: info@fwip.com

PEŁNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Vi Healthy Living Ltd. działająca pod nazwą fwip

31 Clanricarde Gardens

Ground Floor

Londyn

W2 4JL

E-mail kontaktowy Właściciela: info@fwip.com

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które gromadzi ta Aplikacja (samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich) znajdują się: Dane dotyczące trackerów, Dane użytkowe, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA), informacje o urządzeniu Użytkownika, położenie geograficzne, adres e-mail, liczba Użytkowników, miasto, statystyki sesji, szerokość geograficzna (miasta), długość geograficzna (miasta), informacje o przeglądarce; Uniwersalny identyfikator Użytkownika (UUID), imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, informacje o płatności, odpowiedzi na pytania, kliknięcia, zdarzenia związane z naciśnięciem klawiszy, zdarzenia związane z czujnikami ruchu, ruchy myszy, pozycja przewijania, zdarzenia związane z dotykiem, płeć, data urodzenia, adres fizyczny, nazwa Użytkownika, kraj, logi urządzenia, zrzuty ekranu, informacje o aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych opisach wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia Danych.

Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Aplikację. W przypadkach, w których Aplikacja wyraźnie stwierdza, że podanie niektórych Danych nie jest obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie podawać tych Danych bez konsekwencji związanych z dostępnością lub funkcjonowaniem Usługi.

Jeśli Użytkownik nie jest pewien, które Dane Osobowe są obowiązkowe, może skontaktować się z Właścicielem.

Jakiekolwiek wykorzystanie cookies - lub innych narzędzi śledzenia - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich, z których korzysta ta Aplikacja, służy do celów związanych ze świadczeniem Usługi wymaganej przez Użytkownika, poza wszelkimi innymi celami opisanymi w niniejszym dokumencie i w w polityce cookies.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych Danych Właścicielowi.


SPOSÓB I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i metodami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, dostęp do Danych mogą mieć określone kategorie osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w funkcjonowanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, zarządzanie systemami) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone w razie potrzeby przez Właściciela jako Przetwarzającego Dane. Aktualną listę tych stron można w każdej chwili uzyskać od Właściciela.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe do momentu, gdy Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu (poprzez "opt-out" - "wypisanie się"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych.

Przekazanie Danych jest konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia zobowiązań przedumownych.

Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel.

Przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów Właściciela lub osoby trzeciej.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania Danych, a w szczególności kwestię, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których mieszczą się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer Danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do innego kraju niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu bądź utworzonej przez dwa lub więcej państw, jak np. ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.

Jeżeli takie przekazanie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej zapoznając się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zwrócić się do Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego też:

Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.

Dane Osobowe gromadzone dla celów wynikających z uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres na polecenie organu władzy publicznej bądź gdy jest to konieczne do wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego.

Po upływie okresu przechowywania, Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego też prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia Danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, wypełnienia zobowiązań prawnych, odpowiedzi na wnioski o egzekwowanie prawa, ochrony praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników bądź osób trzecich), wykrywania wszelkich działań o charakterze złośliwym lub oszukańczym, a także w celu: analityki, interakcji opartych na lokalizacji, zarządzania znacznikami, remarketingu i targetowania behawioralnego, interakcji z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, usług związanych z platformą i hostingiem, optymalizacji i dystrybucji ruchu, reklamy, monitorowania infrastruktury i ochrony przed spamem.


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w poszczególnych celach, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych".SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

REKLAMA

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, potencjalnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej przedstawiono warunki korzystania z nich i informacje ich dotyczące.

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać trackery do identyfikacji Użytkowników lub stosować technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza niniejszą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich usług.

Usługi tego typu zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji ze śledzenia. Oprócz funkcji "opt-out" ("wypisz się") oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach w dedykowanej sekcji "Jak zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach" w niniejszym dokumencie.


AddThis (Oracle Corporation)
AddThis to usługa reklamowa oraz targetowania behawioralnego udostępniana przez Oracle Corporation, która wyświetla widget umożliwiający interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, jak również udostępnianie zawartości tej Aplikacji i łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Oracle. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Oracle trackerów do personalizacji reklam, odwiedzając stronę “wypisz się”.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, uniwersalny identyfikator Użytkownika (UUID) i Dane Użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWypisz się.

ANALITYKA
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.


Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i analizowania wykorzystania tej Aplikacji, sporządzania raportów na temat swojej aktywności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Śledzenie konwersji Facebook Ads (Piksel Facebooka) (Facebook Ireland Ltd)
Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa analityczna świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy Dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji. Piksel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać do reklam na Facebooku, Instagramie i Audience Network.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe i Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.


Facebook Analytics dla Aplikacji (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Analytics dla Aplikacji to usługa analityczna świadczona przez Facebook Ireland Ltd.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe, różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.


Raporty Google Analytics dotyczące demografii i zainteresowań (Google Ireland Limited)
Raporty dotyczące demografii i zainteresowań Google Analytics to funkcja raportowania reklamowego Google, która udostępnia Dane demograficzne i dotyczące zainteresowań wewnątrz Google Analytics dla tej Aplikacji (demografia oznacza Dane dotyczące wieku i płci). Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google plików cookies, odwiedzając ustawienia reklam Google.


Przetwarzane Dane Osobowe:Dane dotyczące trackerów i unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA).


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Funkcje raportowania reklam Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics w tej Aplikacji ma aktywowane funkcje raportowania reklam, które zbierają dodatkowe informacje z plików cookie DoubleClick (aktywność w sieci) oraz z identyfikatorów reklamowych urządzeń (aktywność w aplikacji). Umożliwia to Właścicielowi analizę określonych Danych o zachowaniach i zainteresowaniach Użytkowników (Dane o ruchu i Dane o interakcji Użytkowników z reklamami) oraz, jeśli ta funkcja jest włączona, Danych demograficznych (informacje o wieku i płci). Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania cookies przez Google, odwiedzając ustawienia reklam Google.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, unikalne identyfikatory urządzeń do reklam (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA) oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności Danej usługi.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Śledzenie konwersji na LinkedIn (LinkedIn Insight Tag - LinkedIn Corporation)
Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) to usługa analizy i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy Dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji. LinkedIn Insight Tag śledzi konwersje, które można przypisać reklamom LinkedIn i umożliwia targetowanie grup Użytkowników na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej Aplikacji. Użytkownicy mogą zrezygnować z funkcji targetowania behawioralnego poprzez ustawienia urządzenia, ustawienia konta LinkedIn lub poprzez odwiedzenie strony rezygnacji AdChoices.


Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu, Dane dotyczące trackerów oraz Dane Użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.


Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)
Google Analytics 4 to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, przygotowywania raportów na temat swojej aktywności i udostępniania ich innym usługom Google.


Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.


W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane podczas zbierania Danych, a następnie usuwane, zanim Dane zostaną zapisane w jakimkolwiek centrum Danych lub na serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z oficjalną dokumentacją Google.
Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o przeglądarce, miasto, informacje o urządzeniu, szerokość geograficzna (miasta), długość geograficzna (miasta), liczba Użytkowników, statystyki sesji, Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Menedżer zdarzeń firmy Meta (Meta Platforms Ireland Limited)
Menedżer zdarzeń firmy Meta to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Poprzez integrację piksela Meta, menedżer zdarzeń może zapewnić Właścicielowi wgląd w ruch i interakcje dotyczące tej Aplikacji.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY
Ten rodzaj usług umożliwia Aplikacji monitorowanie wykorzystania i zachowania jej komponentów, dzięki czemu można poprawić jej wydajność, działanie, utrzymanie i skuteczność diagnostyki problemów. To, jakie Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od charakterystyki i sposobu realizacji tych usług, których funkcją jest filtrowanie działań tej Aplikacji.


Sentry (Functional Software, Inc. )
Sentry to usługa monitoringu świadczona przez Functional Software, Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.


Bugsnag (Bugsnag Inc.)
Bugsnag to usługa monitoringu świadczona przez Bugsnag Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o aplikacji, kraj, data urodzenia, informacje o urządzeniu, logi urządzenia, adres e-mail, imię, płeć, położenie geograficzne, nazwisko, numer telefonu, adres fizyczny, zrzuty ekranu, trackery, Dane Użytkowe, nazwa Użytkownika i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

INTERAKCJA Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI I PLATFORMAMI
Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.


Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej Aplikacji zawsze podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika w każdej sieci społecznościowej.


Tego typu usługa może zbierać Dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.


Zaleca się wylogowanie z odpowiednich usług, aby upewnić się, że przetwarzane Dane w tej Aplikacji nie są łączone z profilem Użytkownika.


Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez LinkedIn Corporation.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.


Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)
Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter świadczone przez Twitter, Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.


Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe (Facebook Ireland Ltd)
Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook Ireland Ltd.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

INTERAKCJE OPARTE NA LOKALIZACJI
Nieciągła geolokalizacja (w ramach tej Aplikacji)
Niniejsza Aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane o lokalizacji Użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia umożliwiające rezygnację z tej funkcji. Jeżeli Użytkownik udzielił wyraźnej zgody, Dane dotyczące jego lokalizacji mogą być śledzone przez tę Aplikację.


Położenie geograficzne Użytkownika jest określane w sposób nieciągły, na specjalne życzenie Użytkownika lub gdy Użytkownik nie wskaże w odpowiednim polu swojej aktualnej lokalizacji i pozwoli aplikacji na automatyczne wykrycie położenia.
Przetwarzane Dane Osobowe: pozycja geograficzna.

USŁUGI ZWIĄZANE Z PLATFORMĄ I HOSTINGIEM
Usługi te mają na celu zapewnienie usług hostingu i uruchomienie kluczowych komponentów niniejszej Aplikacji, umożliwiając w ten sposób udostępnienie tej Aplikacji w ramach jednolitej platformy.


Platformy te dostarczają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi - na przykład związanych z analityką, rejestracją Użytkowników, komentowaniem, zarządzaniem bazami Danych, sprzedażą internetową, przetwarzaniem płatności - które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.


Webflow (Webflow, Inc.)
Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc., która umożliwia Właścicielowi budowanie, uruchamianie i udostępnianie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może zapewniać usługę hostingu stron internetowych - od prostych blogów po złożone platformy e-commerce.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, Dane Użytkowe oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWypisz się.


Shopify (Shopify International Limited)
Shopify to platforma udostępniana przez Shopify Inc. umożliwiająca Właścicielowi utworzenie, prowadzenie i hosting witryny e-commerce.


Przetwarzane Dane Osobowe: adres rozliczeniowy, informacje o urządzeniu, adres e-mail, imię, nazwisko, informacje o płatności, numer telefonu, adres wysyłki, Dane dotyczące trackerów i Dane Użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności

REMARKETING I TARGETOWANIE BEHAWIORALNE
Ten rodzaj usług pozwala Aplikacji i jej partnerom na dostarczanie i optymalizację reklam, a także przekazywanie informacji o nich w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.


Działania te są ułatwione dzięki śledzeniu Danych o użytkowaniu oraz wykorzystaniu trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym działaniami remarketingowymi i targetowaniem behawioralnym.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu w oparciu o listy adresów e-mail.


Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą zrezygnować z tego rodzaju usług, odwiedzając stronę internetową "opt-out" Network Advertising Initiative.


Użytkownicy mogą również zrezygnować z pewnych funkcji reklamowych poprzez odpowiednie ustawienia urządzeń, takie jak ustawienia reklamowe dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.


Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebooka. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Facebook cookies do personalizacji reklam, odwiedzając stronę "opt-out" ("wypisz się")..


Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail i Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebooka.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)
Remarketing Google Ads to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google cookies do personalizacji reklam, odwiedzając stronę Centrum Reklam Google..
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
LinkedIn Website Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy aktywność w tej Aplikacji z siecią reklamową LinkedIn.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWypisz się.

OCHRONA PRZED SPAMEM
Usługi tego rodzaju analizują ruch w tej Aplikacji, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu filtrowania go z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za spam.
Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)


Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Ireland Limited. Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom użytkowania Google.


Przetwarzane Dane Osobowe: odpowiedzi na pytania, kliknięcia, zdarzenia związane z naciśnięciem klawiszy, zdarzenia związane z czujnikami ruchu, ruchy myszy, pozycja przewijania, zdarzenia związane z dotykiem, trackery i Dane Użytkowe.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

ZARZĄDZANIE TAGAMI
Usługi tego typu pomagają Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi w tej Aplikacji.


Powoduje to, że Dane Użytkowników przepływają przez te usługi, co może skutkować ich zachowaniem.


Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

OPTYMALIZACJA I DYSTRYBUCJA RUCHU
Ten rodzaj usług pozwala Aplikacji na dystrybucję swoich treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach oraz na optymalizację ich wydajności.


To, jakie Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od właściwości i sposobu realizacji tych usług. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji pomiędzy niniejszą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie tego systemu, trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.


Cloudflare (Cloudflare Inc.)
Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.
Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje cały ruch przez tę Aplikację, tj. komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika, jednocześnie umożliwiając zbieranie Danych analitycznych z tej Aplikacji.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

INFORMACJE O REZYGNACJI Z REKLAMY OPARTEJ NA ZAINTERESOWANIACH

Poza funkcjami rezygnacji oferowanymi przez którąkolwiek z usług wymienionych w niniejszym dokumencie, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach w dedykowanej sekcji Polityki cookies.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:


Sprzeciw wobec przetwarzania Danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.

Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo do informacji, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, jak również do uzyskania informacji dotyczących niektórych aspektów przetwarzania oraz otrzymania kopii Danych podlegających przetwarzaniu.

Sprawdzenie poprawności Danych i żądanie sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia dokładności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.

Ograniczenie przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.

Zlecenie usunięcia Danych Osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do żądania od Właściciela usunięcia swoich Danych.

Otrzymanie kopii swoich Danych i zlecenie ich przekazania innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez żadnych przeszkód innemu administratorowi Danych. To postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na podstawie umowy, której stroną jest Użytkownik lub na zobowiązaniach przedumownych.

Złożenie skargi. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony Danych.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAWA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją celem jego uzasadnienia.


Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy ich Dane Osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

JAK SKORZYSTAĆ Z TYCH PRAW

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Właściciela poprzez podane w niniejszym dokumencie Dane kontaktowe. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Ta Aplikacja wykorzystuje trackery. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z polityką plików cookies niniejszej witryny.

DODATKOWE INFORMACJE O GROMADZENIU I PRZETWARZANIU DANYCH

DZIAŁANIA PRAWNE

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych spraw sądowych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub związanych z nią Usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może na życzenie Użytkownika dostarczyć mu dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub procesu gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

LOGI SYSTEMOWE I KONSERWACJA

W celach związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi osób trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą Aplikacją (logi systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

INFORMACJE NIEZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE

W dowolnym czasie można zwrócić się do Właściciela o więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych. Dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

JAK OBSŁUGIWANE SĄ PROŚBY O NIEŚLEDZENIE ("DO NOT TRACK")

Niniejsza Aplikacja nie umożliwia zgłaszania żądań o nieśledzenie ("Do Not Track").

Aby dowiedzieć się, czy któreś z usług osób trzecich, z których Aplikacja korzysta, honorują żądania "Do Not Track", proszę zapoznać się z polityką prywatności właściwych usług.


ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili zmian w niniejszej polityce prywatności poprzez powiadomienie Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich kanałów kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole.


Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby uzyska od Użytkownika nową zgodę.


DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane Użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas wystąpienia żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd itp.), kraj pochodzenia, właściwości przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z tej Aplikacji, której definicja, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.

Osoba, której Dane dotyczą

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Aplikacji. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel niniejszej Aplikacji.

Niniejsza Aplikacja

Środki, za pomocą których gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w pojęciach względnych (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz na tej stronie lub w tej Aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Pliki cookie bądź pliki cookies to trackery składające się z małych zbiorów Danych zapisywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza każdą technologię - np. cookies, unikalne identyfikatory, web beacons, skrypty osadzone, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.


Ostatnia aktualizacja: 07 lutego 2023 r.

iubenda hostuje te treści i gromadzi tylko te Dane Osobowe, które są ściśle niezbędne do ich udostępnienia.